Referat fra

Generalforsamling i Janus – Vestjyllands Kunstmuseum

 

Tid                       onsdag den 13. marts kl 19:00 – 19:45

Sted:                  Janus bygningen

 

Ad 1 Valg af dirigent

Formanden, Bent Peter Larsen, bød velkommen og foreslog Holger Grumme som dirigent. Denne blev valgt ved akklamation.

Holger Grumme takkede for valget og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til formanden.

Formanden tog udgangspunkt i et nyligt udarbejdet udkast til værdigrundlag for Janus. Dette værdigrundlag indeholder tre punkter.

Det første punkt hedder ”give kunstoplevelser”, og når man ser på programmet for 2018 og de mange gode udstillinger, der har været i løbet af året, kan vi trygt sætte flueben ved dette punkt, fastslog formanden.

Ved det andet punkt ”varetage en stor kunstsamling” sætter vi et lidt mere forsigtigt flueben. Vi passer godt på samlingen og glæder os over at den fortsat vokser, men vi vil gerne have samlingen bedre registreret, og vi har brug for mere magasinplads, fremhævede formanden. Derudover ville vi gerne være i stand til på mere permanent basis at vise billeder fra vores egen samling.

Det tredje punkt i værdigrundlaget er ”lokal forankring” og her var det formandens opfattelse, at det er et godt og tæt samarbejde med byen og lokalområdet og ikke mindst med de mange frivillige fra lokalområdet.

Formanden glædede sig over, at Janus er kommet godt ud af 2018 med et pænt overskud på årsregnskabet. Og han sluttede med at takke resten af bestyrelsen, de ansatte og alle de frivillige for et stort og engageret arbejde i året løb.

Beretningen blev vedtaget med akklamation.

 

Ad 3 Fremlæggelse af regnskab

Bent Peter Larsen runddelte nøgletallene på side 10 i BDOs resultatopgørelse. Han redegjorde for de enkelte punkter og forklarede at det gode årsresultat med et overskud på kr 98.826 primært var kommet i stand, fordi vi i en del af året havde været uden daglig leder.

Han oplyste, at Janus her i begyndelsen af 2019, takket være et velvilligt byråd, nu er i stand til at omlægge og samle alle langfristede lån i Kommunekredit.

Regnskabet blev godkendt med akklamation

 

Ad 4 Fremlæggelse af driftsbudget

Bent Peter Larsen runddelte budgetudkast af 8/11 2018, hvoraf det fremgår, at det budgetteres med et underskud på 60.000 kroner. Der kan dog i årets løb forventes at indgå forskellige tilskud, som kan være med til at nedbringe eller fjerne dette underskud.

 

Ad 5 Fastlæggelse af kontingent

Uændret

 

Ad 6 Indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet

 

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Lise Christensen, Jeppe Hansen og Max Kruse var på valg til bestyrelsen. Lise tog ikke mod genvalg men foreslog Kim Christensen. Jeppe og Max var villige til at modtage genvalg.

Kim Christensen blev nyvalgt mens Jeppe Hansen og Max Kruse blev genvalgt.

Jens Christian Jensen og Peter Rugaard blev genvalgt som suppleanter

 

Ad 9 Godkendelse af reviderede vedtægter for Janus

Formanden bad om, at dette punkt blev flyttet frem før punkt 8 valg af revisor

Sekretær Max Kruse gennemgik kort de foreslåede vedtægtsændringer, som udover en præcisering af navnet, Janus Vestjyllands Kunstmuseum, rummer er række forenklinger af de tidligere vedtægter. Den væsentligste ændring er imidlertid, at der i de nye vedtægter åbnes op for brug af foreningsvalgte revisorer i stedet for et statsautoriseret revisionsfirma.

Generalforsamlingen vedtog de foreslåede nye vedtægter.

 

Ad 8. Valg af revisor

Formanden forslog Erling Pedersen, Øse og Gunnar Moesgaard, Tistrup. Disse blev valgt

 

Ad 9 Eventuelt

Peter Rugaard orienterede om busudflugt til Kirsten Kjærs museum lørdag den 27. april

 

Formanden takkede derpå dirigenten for en velafviklet generalforsamling