Referat fra generalforsamling i Janus foreningen 19. april 2017 kl 19:00

Ad 1 Valg af dirigent Holger Bjørnskov blev valgt til dirigent. Dirigenten noterede, at generalforsamlingen var indkaldt i begyndelsen af marts måned og således lovlig indvarslet. Han noterede også, at der ikke var indløbet protester mod tidspunktet selv om generalforsamlingen i henhold til vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen godkendte derpå afholdelse i april måned. Martha Guldberg og Bjarke Regn Svendsen blev udpeget til stemmetællere Max Kruse til referent

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Formand Bent Peter Larsen havde delt sin beretning op i 6 punkter.

Udstillingerne har været både spændende, alsidige og af høj kvalitet i 2016. Øvrige aktiviteter og foredrag har også været på et godt niveau.

Trods et noget turbulent år med en meget anstrengt økonomi er det således lykkedes at gennemføre foreningens kerneopgaver på en meget tilfredsstillende måde.

Økonomien har været særdeles anstrengt, og det er ikke lykkedes at vende flere års underskud til et overskud. Janusforeningen kommer ud af 2016 med et underskud på over 100.000 kroner og det er klart utilfredsstillende.

Det viser, at museets omsætning ikke kan bære de lønomkostninger, som foreningen har sat sig i i de seneste år Varde Museerne er trådt til med en hjælpende hånd, her hvor Janus står uden daglig administrativ leder. Dette samarbejde skal fortsætte og planlægges til at omfatte en aftale om varetagelse af bogføring og regnskabsopgaver ved Varde Museerne mod et udlån af den kommende daglige leder af Janus til kunstfaglig bistand til Varde museerne i et antal timer om ugen.

Kunstnernes Sommerudstilling, som er een af fem anerkendte censurerede udstillinger i Danmark, er Janusforeningens flagskib. Den skal gerne bevares, og det er derfor glædeligt, at frivillige kræfter er trådt til for at løse denne opgave i 2017 efter afskeden med den daglige leder.

Udbygningsplanerne har i det seneste årstid gået i retning af erhvervelse af industribygning og senere Anneksgården. Sådanne udflytningsplaner kræver imidlertid meget store sponsorbidrag. Og vi er nu nået til den erkendelse, at Janus, i samarbejde med Hallen, skal samle kræfterne om en udbygning på stedet. Tistrupfondens samling vokser til stadighed, og der er derfor behov for mere udstillingsplads og mere magasinplads, ligesom det vil være ønskeligt at skaffe bedre rammer for en række af Janusforeningens aktiviteter.

Formanden sluttede med en tak til alle de frivillige, medarbejderne, Hodde-Tistrup Hallen og bestyrelseskollegerne og en helt særlig tak til Bjarke, som har påtaget sig mange ekstra opgaver i denne overgangsfase og som er med til at binde det hele sammen

Beretningen blev godkendt – eenstemmigt.

 

Ad 3 Årsregnskab 2016

Kasserer Jeppe Hansen fremlagde regnskabet, som viser et underskud på 107.515 kroner, hvoraf de 72 tusinder stammer fra underskud på driften mens de 35 tusinde er finansielle omkostninger.

Likviditeten er dog væsentligt forbedret i indeværende år takket være en aftale med kommunen om at udbetale hele kommunens årlige tilskud til Janus i begyndelsen af året. Kasseren skønner at dette vil spare Janusforeningen for renteudgifter i størrelsesordenen ca 10 tusinde kroner i 2017.

Det vedvarende underskud gennem de senere år dræner egenkapitalen, som nu er nede på 2.144.505.

Årsregnskabet blev godkendt – eenstemmigt

 

Ad 4 Driftsbudget og kontingent

Jeppe Hansen fremlagde et budget for 2017 som viser et rundt nul på bundlinjen.

For at nå denne balance er der regnet baglæns for at finde ud af, hvor mange lønkroner, der kan afsætte i indeværende år til en ny daglig leder. Her bliver der plads til 300.000 kroner.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for det kommende år, 2018, fastsættes uændret til 395 kroner.

Kontingent på 395 kr blev godkendt – eenstemmigt

Ad 5 Fremtiden

Formanden henviste til sin beretning og fremhævede de to vigtigste punkter:

  • At få styr på økonomien og få sat en prop i de tilbagevendende underskud
  • At komme i gang med udbygningsplanerne, som skal være med til at sikre mere udstillingsplads og bedre magasinforhold

Ad 6 Indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen var Lise Christensen, Jeppe Hansen og Max Kruse. Der blev foreslået genvalg, og der blev ikke fremsat flere forslag, så dirigenten konstaterede, at der var genvalg til alle tre.

På valg som suppleanter var Peter Ingemann, Jens Christian Jensen og Peder Pedersen. Også her blev der genvalg.

Ad 8 Valg af revisor

BDO Revisionen, Ølgod blev genvalgt

 

Ad 9 Eventuelt

Under punktet eventuelt fremkom en række spørgsmål og synspunkter:

  • Hvorfor findes vedtægterne ikke på Janus hjemmeside? Formanden svarede, at hjemmesiden lader meget tilbage at ønske, men at der nu, med frivillig-kræfter, er sat et arbejde i gang for at få en bedre hjemmeside
  • Er eksponeringen af Janus bygniongen god nok? Formanden svarede, at man skal blive bedre, tydligere og mere ajour med hjemmesiden, facebook mv. Han tilføjede, at der skal gøres mere ud af at invitere til ferniseringerne
  • Er skolebesøgene gratis eller kan der hentes et provenue herfra? Formanden svarede, at skolebesøgene er gratis og at de indgår i aftalen med Varde Kommune om ”den kulturelle rygsæk”
  • Kan pressemeddelelserne ikke gøres bedre, eksempelvis i forhold til Varde Ugeavis? Formanden svarede, at det nok altid kan gøres bedre, men at der udsendes en løbende strøm af pressemeddelelser og at den lokale ugeavis, som dækker Ølgod-Tistrup-Ansager området er rigtig god til at skrive om de enkelte Janus udstillinger.
  • Ville det ikke være muligt, at kombinere museet med et aktivt kunstgalleri, som kunne generere en indtægt til Janusforeningen?Formanden svarede, at man med Butikken har en lille perle, som giver et pænt overskud og dermed tilskud til driften, men at det nok ville være problematisk med et kunstgalleri. Kasseren tilføjede, at Janus er anerkendt som tilskudsberettiget kunstmuseum og får ca 800.000 kroner fra kommunen til den årlige drift. Hvis man kombinerer museumsdelen med et kommercielt kunstgalleri ville det kommunale tilskud næppe kunne opretholdes, da kommunen ikke må yde tilskud til en privat virksomhed.

Formanden sluttede med at takke dirigenten for hvervet og erklærde dermed generalforsamlingen for afsluttet.

Referat ved Max Kruse 20.04.2017