Vedtægter for Janusforeningen

 • 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.                Foreningens navn er Janusforeningen, med følgende binavn: Janus Bygningen.

Stk. 2.                 Foreningens hjemsted er Tistrup i Varde kommune.

 

 • 2 Formål

Stk. 1.                Foreningens formål er:

                                                  1)                         at eje og drive Janus bygningen.

                                                  2)                         at skabe et dynamisk vestjysk center for kunstformidling med henvendelse til alle, både på         landsplan og i lokalområdet.

                                                  3)                         at skabe et levende, aktivt forum for kulturel og folkelig virksomhed, både lokalt og regionalt.  

                                                  4)                         at vedligeholde, udbygge og formidle Museum JANUS/Vestjyllands Kunstmuseum.                                               

                                                  5)                         at arrangere kunstudstillinger af høj kvalitet i Kunsthal JANUS.

                                                  6)                         at eje og udgive Kunstmagasinet JANUS.

                                                  7)                         at eje og drive Forlaget Hrymfaxe.

                                                  8)                         at eje og drive Janus Biblioteket.

                                                 9)                         at indgå i fællesskabet ”Vestjysk Kultur- og Idrætscenter” sammen med Hodde-Tistrup Hallerne.

 

 • 3 Medlemskreds

Stk. 1.                Som medlemmer optages enhver, som har interesse for foreningens formål.

Stk. 2.                Indmeldelse sker ved henvendelse til Janus Bygningens sekretariat. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt sit kontingent.

Stk. 3.                Udmeldelse kan ske ved henvendelse til Janus Bygningens sekretariat inden den 1. december og  gælder fra påfølgende 1. januar.

Stk. 4.                Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamling.

 

 • 4 Generalforsamlingen

Stk. 1.                Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.                Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel i medlemsblad, pr. mail eller pr. brev.   

Stk. 3.                Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.                Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

               1)                         Valg af dirigent.

               2)                         Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. Evt. orientering fra underudvalg.

               3)                         Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf.

               4)                         Fremlæggelse af driftsbudget. Fastsættelse af kontingent for følgende kalenderår.

               5)                         Bestyrelsens vurdering af fremtiden.

               6)                         Indkomne forslag.

               7)                         Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

               8)                         Valg af revisor.

               9)                         Eventuelt.

 

Stk. 5.                Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen     skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6.                Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7.                Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. 

Stk. 8.                Afstemninger sker med én stemme pr. betalt medlemskab.

Stk. 9.                Under punktet eventuelt kan behandles alt foreningen vedrørende, men der kan ikke træffes beslutninger.

 

 

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.                 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden.I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at formanden er orienteret herom.

Stk. 2.                 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

 • 6 Bestyrelsen

Stk. 1.             Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Stk. 2.            Medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af Janusforeningen. En undtagelse er det af kommunens evt. udpegede medlem.

Stk. 3.            Valgene gælder for 2 år ad gangen fra afholdelse af generalforsamling. Dog vælges 4 af medlemmerne på foreningens generalforsamling i første omgang kun for 1 år.

Stk. 4.            Der vælges 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Stk. 5.            Varde kommune tilbydes et medlemskab af bestyrelsen, som hermed kan komme op på 8 medlemmer.  

Stk. 6.            Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på sit første møde efter generalforsamlingen.

Stk. 7.            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8.            Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende.

Stk. 9.            Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. I øvrigt når formanden indkalder til det, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne begærer det.

Stk. 10.          Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 11.          Forretningsudvalget indgår i samarbejdsgruppen med Hodde-Tistrup Hallerne omkring Vestjysk Kultur og Idrætscenter.  

              

 • 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.                 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.                 Der laves review af en registreret eller en statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

Stk. 3.                 Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

 

 • 8 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1.                 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Janusforeningen og er herunder ansvarlig for økonomien.

Stk. 2.                 Bestyrelsen har ansvar for, at der foreligger et drifts- og likviditetsbudget for det kommende regnskabsår.

Stk. 3.                Bestyrelsen kommer med forslag til generalforsamlingen vedr. medlemskontingent for det kommende år.

Stk. 4.                 Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun vedtages, såfremt mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Den samlede bestyrelse skal orienteres.

Stk. 5.                 Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af en kunstnerisk leder, en administrativ leder samt det øvrige, nødvendige personale til driften.

Stk. 6.                 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for museumsdrift, udstillingsvirksomhed, formidling og andre aktiviteter.

Stk. 7.                 Bestyrelsen har ansvar for at der drages omsorg for kunstsamlingens forsvarlige opbevaring,  registrering og nødvendige konservering.

Stk. 8.                Bestyrelsen kan oprette underudvalg til varetagelse af diverse opgaver. Bestyrelsen skal være repræsenteret med mindst 1 medlem i hvert udvalg. Udvalgene skal samarbejde med bestyrelsen og husets ansatte. Udvalgene kan frit supplere sig med ekstra medlemmer. Eventuelle udvalg arbejder ud fra budgetter, som er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 9.                Bestyrelsen udpeger 2 fagkyndige til et kunstfagligt museumsudvalg for Museum JANUS/Vestjyllands Kunstmuseum. Tistrup Fonden, som ejer samlingens værker, skal være repræsenteret ved 1 medlem. Endvidere indtræder mindst 1 bestyrelsesmedlem i udvalget. Tovholdere fra underudvalg kan indgå i udvalget. Den kunstneriske leder er fast medlem og har det overordnede kunstneriske ansvar.  Udvalget kan selv supplere sig med flere medlemmer. Udvalget arbejder ud fra budgetter, som er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 10.              Bestyrelsen udpeger 2 fagkyndige til et kunstfagligt udstillingsudvalg for Kunsthal JANUS. Disse kan være identiske med de 2 i stk. 9 nævnte fagkyndige. Endvidere indtræder  mindst 1 bestrelsesmedlem i udvalget. Tovholdere fra underudvalg kan indgå i udvalget. Den kunstneriske leder er fast medlem og har det overordnede kunstneriske ansvar. Udvalget kan selv supplere sig med flere medlemmer. Udvalget arbejder ud fra budgetter, som er godkendt af bestyrelsen.

 Stk. 11.             Museum JANUS/Vestjyllands Kunstmuseum er associeret medlem af museumssamarbejdet i Region Syddanmark. Museet deltager aktivt i det regionale samarbejde.

Stk. 12.              Museum JANUS/Vestjyllands Kunstmuseum samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

Stk. 13.              Museum JANUS/Vestjyllands Kunstmuseums udstillinger er tilgængelige til forud bekendtgjorte åbningstider. Herudover er dets samlinger, registre, magasinerede genstande, bibliotek m.v.  offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.

Stk. 14.              Bestyrelsen udpeger mindst 2 fagkyndige til udvalget for skiftende udstillinger i Kunsthal JANUS. Endvidere indtræder mindst 1 medlem af bestyrelsen i udvalget. Den kunstneriske leder er fast medlem af udvalget og har det overordnede kunstneriske ansvar. Udvalget kan selv supplere sig med flere medlemmer. Udvalget arbejder ud fra budgetter, som er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 15.              Bestyrelsen udpeger minimum 5 personer, inkl. en medarbejder som sekretær for institutionen, til at indgå i det allerede eksisterende arbejdsudvalg for den selvejende institution Kunstnernes Sommerudstilling. Den kunstneriske leder tilkobles som konsulent.

 

 • 9 Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1.                 Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede       bestyrelse.

Stk. 2.                 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1.                 Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, 1) såfremt mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor og 2) kun såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en inden for 3 måneder efter bestyrelsens vedtagelse af ændringerne afholdt generalforsamling godkender disse.

Stk. 2.                Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, afholdes med mindst 1 måneds varsel nyt generalforsamlingsmøde, hvor beslutning kan tages, såfremt der kan opnås almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer. Indholdet af vedtægtsændringen skal fremgå af den udsendte dagsorden.

Stk. 3.                 Ændringer af vedtægterne skal godkendes af Varde Kommune.

 

 • 11 Ophør

 Stk. 1.                 Beslutning om nedlæggelse af Janusforeningen kan kun vedtages, såfremt mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, og kun såfremt mindst 2/3 af samtlige medlemmer på et inden 3 måneder efter bestyrelsens beslutning afholdt generalforsamlingsmøde godkender beslutningen.

Stk. 2.                Såfremt der ikke på generalforsamlingen opnås det tilstrækkelige flertal, ved at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for beslutningen, afholdes med mindst 14 dages varsel ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan tages med almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3.                 Ophører Janusforeningen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgivet til behandling i skifteretten.

Stk. 4.                 I tilfælde af ophør overgår (ud over kunstsamlingen, som tilhører Tistrup Fonden) bygning, bibliotek og andre effekter til Tistrup Fonden. Alternativt: I tilfælde af ophør overgår (ud over kunstsamlingen, som tilhører Tistrup Fonden) bygning, bibliotek og andre effekter til Varde kommune, såfremt Varde Kommune vil overtage husets drift. I modsat fald bestemmer kulturministeren, hvad der skal ske med bygning, bibliotek og andre effekter.

 

 • 12 Datering

Stk. 1.                 Således vedtaget på foreningens generalforsamling  2015