Vedtægter for Janus – Vestjyllands Kunstmuseum

 • 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.               Foreningens navn er Janus – Vestjyllands Kunstmuseum

Stk. 2.               Foreningens hjemsted er Tistrup i Varde kommune. 

 • 2 Formål

Stk. 1.               Foreningens formål er: 

 • at skabe et dynamisk vestjysk center for kunstformidling med henvendelse til alle, både på landsplan og i lokalområdet.
 • at eje og drive Janus – Vestjyllands Kunstmuseum

3 Medlemskreds

Stk. 1.               Som medlemmer optages enhver, som har interesse for foreningens formål.

Stk. 2.               Indmeldelse sker ved henvendelse til Janus’ sekretariat.

 • 4 Generalforsamlingen

Stk. 1.               Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2.               Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel.   

Stk. 3.               Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4.               Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

                          1)                       Valg af dirigent.

                          2)                       Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. Evt. orientering fra underudvalg. 

                          3)                       Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

                          4)                       Fremlæggelse af driftsbudget. Fastsættelse af kontingent for følgende kalenderår.

                          5)                       Indkomne forslag.

                          6)                       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

                          7)                       Valg af revisor.

                          8)                       Eventuelt.

Stk. 5.               Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 

                           8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal

                           være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den

                           ordinære generalforsamling skal afholdes. 

Stk. 6.               Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7.               Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal. Skriftlig afstemning  

                           anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager.  

Stk. 8.               Afstemninger sker med én stemme pr. betalt medlemskab.

Stk. 9.               Under punktet eventuelt kan behandles alt foreningen vedrørende, men der kan ikke træffes beslutninger.

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.               Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at formanden er orienteret herom.

Stk. 2.               Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

 • 6 Bestyrelsen

Stk.  1.              Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 

Stk. 2.               Medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af Janusforeningen.

Stk. 3.               Valgene gælder for 2 år ad gangen fra afholdelse af generalforsamling.

Stk. 4.               Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 

Stk. 5.               Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på sit 

                           første møde efter generalforsamlingen. 

Stk. 6.               Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 7.               Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

                           I tilfælde af stemmelighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende. 

Stk. 8.               Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. I øvrigt når formanden indkalder

                           til det, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne begærer det.

Stk. 9.               Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand,          kasserer og sekretær.              

 • 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.               Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2.               Revisor vælges for et år ad gangen.

Stk. 3.               Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen. 

 • 8 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1.              Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Janus – Vestjyllands Kunstmuseum og er herunder ansvarlig for økonomien. 

Stk. 2.               Bestyrelsen har ansvar for, at der foreligger et budget for det kommende                                regnskabsår. 

Stk. 3.               Bestyrelsen kommer med forslag til generalforsamlingen vedr. medlemskontingent for det  

                           kommende år. 

Stk. 4.               Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun vedtages, såfremt mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Den samlede bestyrelse skal orienteres.

Stk. 5.               Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af det nødvendige personale til driften af Janus – Vestjyllands Kunstmuseum, herunder ansættelse af en kunstfaglig leder.

Stk. 6.               Bestyrelsen har det overordnede ansvar for museumsdrift, udstillingsvirksomhed, formidling og andre aktiviteter. 

Stk. 7.               Bestyrelsen har ansvar for, at der drages omsorg for kunstsamlingens forsvarlige opbevaring, 

                           registrering og nødvendige konservering.

Stk. 8.               Bestyrelsen udpeger et kunstfagligt udstillings- og museumsudvalg på mindst 4 medlemmer inklusive den kunstfaglige leder. Bestyrelsen skal være repræsenteret i udvalget.

Stk 9.                Bestyrelsen kan oprette underudvalg til varetagelse af diverse opgaver.

 • 9 Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1.               Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.               Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der   påhviler foreningen. 

 • 10 Ophør

Stk. 1.               Beslutning om nedlæggelse af Janus – Vestjyllands Kunstmuseum kan kun vedtages, såfremt mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, og såfremt mindst 2/3 af samtlige fremmødte medlemmer på et inden for 3 måneder efter bestyrelsens beslutning afholdt generalforsamlingsmøde godkender beslutningen. 

Stk. 2.               Såfremt der ikke på generalforsamlingen opnås det tilstrækkelige flertal, ved at 2/3 af de             fremmødte medlemmer stemmer for beslutningen, afholdes med mindst 14 dages varsel  

 ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan tages med almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3.               Ophører Janusforeningen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske  

                           opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgivet til behandling i       

                           skifteretten.

Stk. 4.               I tilfælde af ophør overgår (ud over kunstsamlingen, som tilhører Tistrup Fonden) bygning,  

                           bibliotek og andre effekter til Varde Kommune.

 • 11 Datering

Stk. 1.               Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 13. marts 2019.